9 Aralık 2009 Çarşamba

bir hidroterapistin günlüğü =)

HİDROTERAPİ( AKUATİK REHABİLİTASYON) NEDİR ?

Hastalıkların ve fonksiyonel kayıpların tedavisinde suyun uygun bir şekilde , tecrübeli personel tarafından düzenlenen ve gözetim altında tutulan bir havuz tedavi programıdır.Hidroterapi fizik tedavinin yerine geçebilen ya da beraber uygulanan bir tedavi yöntemidir.

Suyun fiziksel özelliklerinden ( kaldırma kuvveti,hidrostatik basınç,direnç ve viskosite v.b.) yararlanılarak yapılan tedavilerle ; dolaşım sisteminde,pulmoner sistemde,kas-iskelet sistemi üzerinde,santral sinir sisteminde, renal sistem üzerinde ve solunum sistemi üzerinde olumlu fizyolojik etkiler elde edilir.

KULLANIM ALANLARI NELERDİR ?

 Subakut/kronik yumuşak doku yaralanmaları
 Kas kontraktürleri
 Skar(yara izi) oluşması
 Osteoartrit( kireçlenme)
 Romatoit artrit vb. romatizmal hastalıklar
 Kırık geçirmiş hastalar
 Anksiyete
 Kas kpazmları
 Kullanılmamaya bağlı kas zayıflıkları
 Sss ya da periferik sinir sistemi hastalıklarına bağlı kas zayıflıkları
 Serebral palsi
 Muskuler distrofi
 Guillan Barre Sendromu
 Multipl Skleroz

…. Gibi bir çok alanda havuz terapileri kullanılmaktadır.Ayrıca çocuk hastalar , yaşlı hastalar,bel ağrısı ,diz problemleri,fiziksel kısıtlılık ve artritle seyreden hastalıklar üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

Hidroterapi , bilinen en eski tedavi yöntemlerinden biridir ve günümüzde de geçerliliği sürmektedir.Suyun kaldırma kuvvetinden dolayı örneğin boynuna kadar suya giren hasta vücut ağırlığının %75ini kaybettiğinden daha rahat hareket edebilecek,gösterilen egzersizleri daha kolay yapabilecektir.Suda daha az motor fonksiyon gerektiğinden daha kolay kas aktivasyonu sağlanacak,ağrısız ya da az ağrılı hareket edilebilecek,yaralanma ve düşme riski en aza indiğinden mutlu ve korkusuz bir şekilde çalışılabilecek,akımdan yararlanılıp , direncin oranlanabilmesi sağlanacak ve hasta fiziksel ve fizyolojik olarak rahatlayacaktır.

ÇOCUKLAR İÇİN SU İÇİ EGZERSİZ PROGRAMI

Bu programda amaç fiziksel olarak hareketliliğin çocukla tanıştırılmasıdır.

Düzenli bir şekilde programa katılan çocuklarda aerobik kapasite artar,spor faaliyetlerinde daha az yaralanma riskine sahip olurlar.Koordinasyon ve denge problemlerinde daha erken dönemde gelişme sağlanır,kendine güven artar, kilo dengelenir ve kardiyovasküler hastalık riskleri azalır.

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Kararı : Tarih : 10.09.1982 No : 8/5819

Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13.01.1983 Sayı : 17927

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih 05.05.2005 Sayı : 25806

J - FİZİKOTERAPİSTLERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 123 - Fizikoterapistler, fizik tedavi konusunda yüksek öğrenim görmüş gerekli bilgi ve beceriyi kazanmış sağlık personeli olup, rehabilitasyon ekibinin tabii üyesidirler. Uzman tabip tarafından görülerek tedavi endikasyonu saptanmış hastalara fizik tedavi vasıtalarını, tıbbi egzersizleri uygularlar; masajları, hastaların ortez ve protez eğitimlerini, adale testi günlük yaşayış faaliyetleri testi ve uygulamalarını, branşla ilgili diğer ölçüm ve testleri yaparlar. Hastaların tedavi yönünden ekibin diğer üyeleri ile işbirliği içinde çalışırlar. Gerektiğinde hastaların tedavisinin gidişi hakkında tabibe bilgi verirler. Hasta konseylerine iştirak ederler. Hastaların kazalardan korunmaları için gerekli güvenlik önlemlerini alırlar. Kullandıkları cihaz ve malzemelerin iyi kullanımı ve bakımından sorumludurlar.

M-SOSYAL HİZMETLER UZMANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 126 - Hastaların kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesinde ailesi ve yakın çevresi (Hastane, iş, okul v.b.) ile işbirliği yapar, posta ve halkla ilişkiler hizmetlerini yürütür. Bunun için kuruma müracaat eden hasta sahibi ve ziyaretçilerin müşküllerinin çözümlenmesinde, aranan hastaların kolayca bulunmasında gerekli görülen her türlü tedbirleri alır ve aldırır.

Hastaların gerektiğinde sosyo-ekonomik durumlarının tetkikini yaparak hastane harcamalarına katılıp katılmayacağını araştırır ve değerlendirir. Aldığı sonucu Bakanlıkça saptanan bir forma doldurarak hasta evraklarının arasına ekler. Maddi yetersizliği olanlara diğer dış kurumlardan sürekli veya geçici destek sağlanmasına yardımcı olur.

Uzun süre yatacak hastaların boş zamanlarını değerlendirici faaliyetler düzenler moral gücünün arttırılmasını sağlar.

Kurum ile diğer sosyal hizmetler ve sağlıkla ilgili kurumlar arasında baştabibin izni ile işbirliğini sağlayarak kurumun gelirini arttıracak program ve çabalara katılır ve teşhis, tedavi hizmetleri bakımından diğer yataklı kurumlarla koordinasyon ve yardımlaşmayı sağlar.

Kurum içinde bulunan gönüllü kişilerin çalışmalarını düzenler, yoksa bu tip çalışmaların kuruma yönelmesini sağlar.

Öncelikle kurum personelinin ve olanaklar oranında, yatan hastaların çocukları için kreş ve gündüz bakımevi açılmasına yardımcı olur.

Kurum sonrası oluşacak kişisel ve toplumsal ve ekonomik koşulların yeniden düzenlenmesine yardımcı olur.

O - KLİNİK PSİKOLOĞUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 128 - Klinik psikolog, mesleki yöntem ve teknikleri uygulayarak hastaların ruhsal sorunlarının çözümlenmesine yardım edecek yetenekte, psikoloji öğretimi yapan herhangi bir fakülte veya yüksek okul mezunu sağlık personelidir.

Ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinde hastaların meşguliyet tedavileri ile hastanelerdeki hemşirelerin psikiyatrik hastaların bakımları konusunda eğitimi çalışmalarında kendilerine verilen görevleri yaparlar.

Psikologlar, meslek usul ve teknikleri (mülakat, psikoanalitik vb.) kullanarak hastaların ruhsal problemlerinin çözümlenmesinde gerekli testleri (Zeka, kişilik vb.) uygular, yorumunu yapar. Hastalığın teşhis ve tedavisinde, hastaların tabiple işbirliği kurmasında yardımcı olur.

Hastanın günlük yaşayış ve davranışlarını izler, bulguları ilgili uzman tabibe verir. Hasta personel ilişkilerinin, tedavi ve bakım olanaklarının etkili şekilde gelişmesi için gerekli koordinasyonu sağlar.

Servisteki test malzemesinin iyi kullanılmasından ve bakımından sorumludur.

G - FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TEKNİSYENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 143 - Fizik tedaviye ve rehabilitasyona muhtaç hastalara uzmanın veya fizyoterapistin uygun gördüğü tedavileri uygular.

Tedavi esnasında hastalara gözlemcilik eder ve güvenliklerini sağlar. Aletleri kullanırken şifayı geciktirecek olayları ve hastaların incinmelerini önleyecek gerekli tedbirleri alır.

Alet ve cihazların bakımını, malzeme, çamaşır ve eşyalarını iyi bir şekilde kullanılmasını sağlar, kayıtları ve istatistiklere esas olacak bilgileri hazırlar. Laboratuvarın temizlik ve düzenini sağlar.